Gezinsregeling

Binnen de Badminton Club Steenderen is tijdens de ALV van 2011 de vraag gesteld of zoiets als
familiekorting mogelijk is. Het bestuur heeft aangegeven deze suggestie te willen onderzoeken en hier een helder antwoord op te formuleren.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden en het bestuur vindt dat de mogelijkheid van familiekorting geboden kan worden. Concreet komt een en ander neer op een korting van 10% op de totale contributie van diegenen die onder het hierna omschreven begrip ‘familie’ vallen.

Voorwaarden

  • Onder de regeling vallen leden (volwassen zowel als jeugdleden) die een feitelijk en beoogd langdurig samenlevingsverband hebben alsmede permanent woonachtig zijn op hetzelfde adres;
  • De regeling gaat in zodra er meer dan 2 personen voldoen aan bovenstaand criterium;
  • De situatie van 1 januari respectievelijk het moment van aanvraag van het lidmaatschap is bepalend voor de toepassing van de regeling;
  • De korting wordt berekend over de clubcontributie: de Bondscontributie valt hier buiten;
  • De korting wordt door middel van een restitutie verleend: zij die in aanmerking komen voor de regeling dienen in dat verband allen voor 1 februari van het betreffende kalenderjaar betaald te hebben;
  • De restitutie wordt door de penningmeester/ mevrouw via een bankoverschrijving uitgekeerd aan diegene die het hoogste bedrag per samenlevingsverband betaald heeft;
  • De regeling wordt per kalenderjaar toegepast;
  • Leden behoeven geen expliciet beroep te doen op toepassing van de regeling: het bestuur kan toepassing van de regeling ook autonoom bepalen aan de hand van voorhanden informatie;
  • De toepassing van de regeling wordt per jaar opnieuw getoetst door het bestuur: desgewenst leveren zij die in aanmerking (wensen te) komen een sluitend antwoord op relevante vragen dienaangaande van de zijde van het bestuur. Weigering is mogelijk maar leidt tot uitsluiting van de regeling;
  • De regeling kent geen terugwerkende kracht;

In die gevallen waarin bovenstaande niet voorziet zal het bestuur een besluit nemen dat niet voor discussie vatbaar is.