Huishoudelijk reglement

VAN DE LEDEN

Artikel 1

 1. Het verenigingsjaar van de Badminton Club Steenderen loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Iedereen die zich als lid inschrijft bij de Badminton Club Steenderen wordt hiermee tegelijkertijd lid van de Nederlandse Badminton Bond. Leden betalen een contributie aan de Badminton Club Steenderen en via de vereniging een Bondsbijdrage.
 3. Leden kunnen worden onderverdeeld in senioren (18 jaar en ouder), junioren (12 jaar en ouder doch jonger dan 18 jaar) en pupillen (jonger dan 12 jaar).
 4. Het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste zes weken voor het einde van het kalenderjaar worden opgezegd bij het secretariaat van de vereniging. Zegt men het lidmaatschap op, dan blijft de resterende contributie/ bijdrage van het verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. Bij opzegging dient het lid/ de begunstiger zelf zorg te dragen voor het stopzetten van de automatische betaling per 1 januari van het volgend jaar. Indien de automatische betaling na schriftelijke afmelding toch nog gestort wordt, dan dient men dit zelf binnen zes maanden na de stortingsdatum schriftelijk aan de penningmeester mede te delen. De contributie/ bijdrage zal alleen dan teruggestort worden. Na zes maanden wordt het betaalde bedrag als een bijdrage van een donateur gezien.
 5. Adreswijzigingen moeten schriftelijk binnen een maand na de wijziging worden doorgegeven aan het secretariaat van de vereniging.
 6. Indien een lid voorziet dat hij/ zij een aaneengesloten periode van tenminste drie maanden (m.u.v. de zomerstop) niet zal kunnen spelen als gevolg van studie, ziekte of zwangerschap dan kan hij/zij dit schriftelijk (of via mail) aangeven bij het secretariaat van de vereniging. Indien de reden voor tijdelijke stop door het bestuur wordt erkend zal bij terugkeer geen verenigingscontributie geheven worden over een periode gelijk aan de periode van afwezigheid.
  Een dergelijke melding schort de verschuldigdheid van de bonds- en verenigingscontributie niet op. Bedoelde periode gaat in op de datum van melding mits deze niet ligt vóór de eerste afwezigheidsdatum.
 7. Ieder lid, dat zich opgegeven heeft voor de competitie, moet de hele competitie uitspelen, tenzij er een geldige reden bestaat voor niet verdere deelneming.
 8. De contributie kan per jaar of per half jaar betaald worden. De contributie wordt door middel van automatische betalingsopdracht voldaan. De jaarlijkse contributie dient voor 1 januari te zijn voldaan, bij halfjaarlijkse betaling dient de tweede termijn voor 1 juli te zijn voldaan.
 9. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen blessures, schade en dergelijke.

VAN HET BESTUUR

Artikel 2

Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten die door de leden worden vastgesteld moeten, onder overlegging van een lijst met tenminste vijf leden die de betrokken kandidaten steunen, uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering waarop de verkiezing plaatsvindt, schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging.

VAN DE VOORZITTER

Artikel 3

De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de volgorde waarin het gevraagd wordt. Hij/zij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te geven.

VAN DE SECRETARIS

Artikel 4

De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergadering bij, zorgt dat de bestuurs- en gewone leden tijdig ter vergadering bijeen worden geroepen en voert alle correspondentie van de vereniging. Voorts houdt hij/zij de ledenadministratie bij. Hij/zij is verplicht een kopie te houden van alle stukken die de vereniging uitgaan.

VAN DE PENNINGMEESTER

Artikel 5

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van de contributies, donaties en andere vorderingen. Hij/zij zorgt er voor dat hij/zij geen grotere bedragen in kas heeft dan € 50,=. Het meerdere wordt door hem/haar onverwijld gestort op de bankrekening van de vereniging.
Hij/zij is verplicht zijn/haar boeken en bescheiden aan een door de ledenvergadering te benoemen kascommissie te overleggen en deze commissie alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.
De secretaris en de penningmeester zijn, na goedkeuring van de voorzitter, bevoegd om onder hun eigen verantwoording gedeelten van hun taak over te dragen aan een tweede secretaris respectievelijk tweede penningmeester.

LEDENVERGADERING

Artikel 6

De leden worden schriftelijk, met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen, tot het bijwonen van de vergadering opgeroepen. De oproep vermeldt tevens de te behandelen punten. Stemrecht hebben alle leden van 18 jaar en ouder.

COMMISSIES

Artikel 7

Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde, doch door het bestuur vast te stellen taken. De commissies staan onder leiding van – en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 8

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten noch met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de algemene ledenvergadering in behandeling worden genomen. Een voorstel tot wijziging van het reglement kan slechts worden aangenomen indien tenminste een derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is zal binnen vier weken, met inachtneming van een oproeptermijn van een week, een tweede vergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige stemmen kan beslissen.

In gevallen waarin dit reglement niet duidelijk mocht blijken of in gevallen waarin dit reglement niet heeft voorzien, beslist het bestuur.